Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

2021-11-07

dotyczy osób powyżej 16 roku życia

PODSTAWA PRAWNA

* art. 3 , art. 4, art. 6 i 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573),
* § 2 pkt 2, § 13 ust. 2, § 29, §, § 30, § 31 oraz § 32 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 857).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • zaświadczenie lekarskie, które zawiera opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza),
  • kserokopie aktualnych badań diagnostycznych potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (oryginały do wglądu),
  • kserokopie kart wypisowych leczenia szpitalnego oraz kserokopie innych posiadanych dokumentów medycznych pozwalające określić przyczynę niepełnosprawności a zwłaszcza okres jej powstania (oryginały do wglądu),
  • orzeczenia innych organów orzeczniczych, opinie biegłych sądowych o stanie zdrowia, oraz przy składaniu wniosku, jak również w dniu obowiązkowego stawienia się na posiedzeniu składu orzekającego, dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

TERMIN

W przypadku kompletnego wniosku, nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. koniecznośc uzupełnienia braków formalnych lub uzupełnienia dokumentacji medycznej, przeprowadzenie konsultacji, zorganizowanie komisji domowej) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobie zainteresowanej wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia. O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić zostaje powiadomiona na piśmie, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału zainteresowanej strony w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolna odbyć podróży do siedziby Zespołu – fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentacje medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Jednakże, jeżeli lekarz przewodniczący uzna, że dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny, wtedy badanie przeprowadza się w miejscu pobytu osoby zainteresowanej.
Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza osobie zainteresowanej na piśmie decyzję Składu Orzekającego. Osoba zainteresowana może odebrać decyzje osobiście lub otrzymać ją korespondencyjnie – listem za potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wnieść w ciągu 14 dni od dnia odbioru orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Odwołanie składa się na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta, listownie lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

UWAGI!

O określenie stopnia niepełnosprawności mogą się starać osoby, które ukończyły 16 rok życia. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta.
Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia.

OPŁATY

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej