Karta parkingowa

2021-11-07

WYDAWANIE KART PARKINGOWYCH

PODSTAWA PRAWNA

* art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. jednol. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) 

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t. jednol. Dz. U. z 2016 r., poz. 1438 ze zm.),

*rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 843),

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).

WYMAGANE DOKUMENTY

OSOBY FIZYCZNE

  • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem karty parkingowej lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, – wniosek składa osoba zainteresowana OSOBIŚCIE w siedzibie Zespołu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydane po 1 lipca 2014 r., zawierające wpis w punkcie 9 orzeczenia o treści „spełnia” lub orzeczenie o stopniu znacznym wydane przed 1 lipca 2014 r. zawierające jeden z symboli: 04-O, 05-R lub 10-N oraz wpis w punkcie 9 orzeczenia „spełnia” (do wglądu),
  • jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport-do wglądu).

PLACÓWKI

  • wniosek placówki zainteresowanej wydaniem karty parkingowej,
  • dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu) ,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,
  • dokument poświadczający tożsamość osoby upoważnionej do reprezentowania placówki (dowód osobisty lub paszport-do wglądu).

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (z wyjątkiem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają odpowiednio: rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kuratorzy). Do 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek można złożyć z wyłączeniem osobistego stawiennctwa.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Osobie niepełnosprawnej wydaje się kartę na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Na jeden pojazd placówki wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę parkingową.

TERMIN

W przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne przewodniczący zespołu informuje osobę lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty parkingowej lub o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem (w przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej).

TRYB ODWOŁAWCZY

Przepisy nie przewidują złożenia odwołania od informacji o odmowie przyznania karty parkingowej.

UWAGI

Wniosek o wydanie karty parkingowej oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie wydawania kart parkingowych można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta.

OPŁATY

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Zespołu.

Prosimy o niedokonywanie wpłat zanim nie zostanie potwierdzone w Punkcie Obsługi Klienta uprawnienie do wydania karty parkingowej.

Dane do przelewu:

dot. opłaty za wydanie karty parkingowej

opłata wynosi: 21 zł.

Nr konta bankowego: 94 1240 1330 1111 0010 6089 9410.