Orzeczenia o niepełnosprawności – dzieci do lat 16

2021-11-07

PODSTAWA PRAWNA

* art. 4 a ust 1. i art. 6 i art. 6 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 573),
* § 2 ust. 1, oraz § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 857),
* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka (ważne 30 dni od daty wypełnienia przez lekarza),
  • kserokopie aktualnych badań diagnostycznych potwierdzających rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (oryginały do wglądu),
  • kserokopie kart wypisowych leczenia szpitalnego oraz inne posiadane dokumenty medyczne pozwalające określić przyczynę niepełnosprawności dziecka a zwłaszcza okres jej powstania, oraz w dniu stawienia się na posiedzeniu składu orzekającego dokument poświadczający tożsamość przedstawiciela ustawowego i dziecka (akt urodzenia / paszport / legitymacja szkolna / dowód osobisty).

TERMIN

W przypadku kompletnego wniosku, nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. koniecznośc uzupełnienia braków formalnych lub uzupełnienia dokumentacji medycznej, przeprowadzenie konsultacji, zorganizowanie komisji domowej) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobisty udział dziecka i przedstawiciela ustawowego na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału dziecka i przedstawiciela ustawowego w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dziecko z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolny odbyć podróży do siedziby Zespołu – fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentacje medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Jednakże, jeżeli lekarz przewodniczący uzna, że dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania oceny, wtedy badanie przeprowadza się w miejscu pobytu dziecka.
Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza decyzję składu orzekającego na piśmie przedstawicielowi ustawowemu. Decyzje można odebrać osobiście lub otrzymać ją korespondencyjnie – listem za potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można wnieść w ciągu 14 dni od dnia odbioru orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Zespołu. Odwołanie składa się na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta, listownie lub przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej.

UWAGI!

Dotyczy dzieci do 16 roku życia. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta.
Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia o niepełnosprawności można złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia

OPŁATY

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej