Kontakt – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

2021-11-07

Dane adresowe:

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
(segment B, piętro I – schodami, winda – przycisk nr 3).

Wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony parkingu z tyłu budynku.

Telefony:

(32) 438 20 50 – w sprawach dotyczących składania wniosków oraz informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach

(32) 438 20 53 – w sprawach dotyczących posiedzeń składów orzekających, terminów komisji oraz odbioru orzeczenia

Adres poczty elektronicznej Punktu Obsługi Klienta:

bok@pzon-tychy.pl

Redaktor strony:

Magdalena Rogalska

tel.: 32-438-20-50, e-mail:  magdalena.rogalska@pzon-tychy.pl 

Klaudia Bubak

tel.: 32-438-20-52, e-mail: klaudia.bubak@pzon-tychy.pl

Wojciech Mrzyk

tel.: 32-438-20-54, e-mail: wojciech.mrzyk@pzon-tychy.pl

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu: /PZONTYCHY/SkrytkaESP

 Złożenie do Zespołu podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP.  Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji będący również administratorem danych użytkowników ww. portalu.

INNE FORMY KOMUNIKACJI

Osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP mogą korzystać z poczty e-mail: bok@pzon-tychy.pl.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach z siedzibą przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Budowlanych 59, 43-100 Tychy
 2. e-mailowo: bok@pzon-tychy.pl
 3. telefonicznie: 32 438 20 50

 Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Aneta Koniarczyk, z którą można się kontaktować telefonicznie (32 438 20 42) lub poprzez e-mail (iodo@pzon-tychy.pl). Do IOD w PZON Tychy należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PZON Tychy, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

 Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych będzie Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy (CUW Tychy) z siedzibą przy ul. Jana Barona 30 w Tychach oraz podmioty, z którymi CUW Tychy zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Dane przez Państwa udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www PZON Tychy zostały określone       w naszej polityce prywatności https://pzon-tychy.pl/polityka-prywatnosci/.

15 + 1 =

Dane do przelewu:

dot. opłaty za wydanie karty parkingowej

opłata wynosi: 21 zł.

Nr konta bankowego: 94 1240 1330 1111 0010 6089 9410

 

dot. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

opłata wynosi: 15 zł.

Nr konta bankowego: 94 1240 1330 1111 0010 6089 9410

 

Godziny urzędowania:

Punkt Obsługi Klienta pokój nr 139

od poniedziałku do środy 8.00 – 14.00

czwartek 8.00 – 17.00

piątek 8.00 – 13.00

  Posiedzenia składów orzekających:

  organizowane są od poniedziałku do piątku najczęściej w godzinach popołudniowych.
  Osoby wezwane na posiedzenie proszone są o zgłoszenie się w pokoju nr 123.

  Przyjmowanie wniosków i skarg:

  Przewodniczący Zespołu przyjmuje wnioski i skargi w czwartek w godzinach 16.00 – 17.00 (po indywidualnym uzgodnieniu terminu)

  Jak dojechać?

  Rozkład jazdy ZTM

  Linie autobusowe
  Przystanek: E.LECLERC
  Nr linii: 21, 31, 75, 82, 131, 137, 245, 262, 268, 273, 515, 536, 551, 696

  Linie trolejbusowe
  Przystanek: E.LECLERC
  Nr linii: A, B, C, D, H