Jak rozkodować orzeczenie dzieci

2021-11-07

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Tychach
Tychy, ul. Budowlanych 59

………………………………………………
(pieczątka zespołu orzekającego)

ORZECZENIE O  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Na podstawie art. 6b ust. 1 w zw. z art. 4a ust. 1 i art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu dd.mm.rrrr r. wniosku Pana/Pani Imię i Nazwisko przedstawiciela ustawowego z dnia dd.mm.rrrr r.

Imię i nazwisko: Imię i Nazwisko
Data i miejsce urodzenia: dd.mm.rrrr r., Miasto
Numer PESEL: XXXXXXXXXXX
Rodzaj i numer dokumentu tożsamości: odpis skrócony aktu urodzenia 0000000/00/AU/XXXX/000000
Adres zamieszkania: 00-000 Miasto, ul. Ulica nr

postanawia

 1. ZALICZYĆ/NIE ZALICZYĆ DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 2. Symbol przyczyny niepełnosprawności – symbol
 3. Niepełnosprawność istnieje od – dd.mm.rrrr r.
 4. Orzeczenie wydaje się do – dd.mm.rrrr. r.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE

 1. odpowiedniego zatrudnienia – nie dotyczy
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego – nie dotyczy
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej – nie dotyczy
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej – nie dotyczy
 5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby – wymaga/nie wymaga
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki – wymaga/nie wymaga
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – wymaga/nie wymaga
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – wymaga/nie wymaga
 9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 tj.) – spełnia/nie spełnia
 10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – wymaga/nie wymaga

Uzasadnienie

Kierując się zapisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak również zawartymi w przepisach wykonawczych do niej, standardami w zakresie kwalifikowania do stopni niepełnosprawności, a zwłaszcza biorąc pod uwagę listę schorzeń uzasadniających zaliczenie do osób niepełnosprawnych, na podstawie przeprowadzonej przez przewodniczącego składu orzekającego w dniu posiedzenia oceny stanu zdrowia oraz sporządzonej oceny pracownika socjalnego, a także analizy zgromadzonej w postępowaniu dokumentacji medycznej, a w szczególności na podstawie zaświadczenia lekarskiego wraz z pozostałą dokumentacją załączoną do akt sprawy, skład orzekający stwierdza upośledzenie stanu zdrowia powodujące u osoby orzekanej (…). Orzeczenie wydaje się na (…).

Pouczenie

Od niniejszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim za pośrednictwem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

podpisy członków składu orzekającego

CZŁONEK
Składu Orzekającego

podpis

Imię i Nazwisko
uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności w zakresie specjalności doradca zawodowy

1. ………………………………..………………………………..
2. ………………………………..………………………………..
3. ………………………………..………………………………..

PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

podpis

Imię i Nazwisko
uprawniony do orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności w zakresie specjalności lekarz
………………………………………….
pieczątka i podpis
przewodniczącego składu orzekającego