Zrzeczenie się prawa do odwołania

2021-11-07

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.