RODO

2021-11-07

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Aneta Koniarczyk

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) z siedzibą przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PZON , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZON Tychy za pomocą adresu iodo@pzon-tychy.pl

2. PZON przetwarza dane osobowe w następujących procesach:

a. Wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności Dane osób wnioskujących o wydanie orzeczenia, a także dane ich ewentualnych przedstawicieli i pełnomocników przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydane orzeczenia przetwarzane są przez 50 lat, pozostała dokumentacja z nimi związana – przez 10 lat. Do danych przetwarzanych w związku z wydawaniem orzeczenia mogą mieć dostęp inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności inne Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

b. Wydawanie legitymacji Dane wnioskodawców przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania legitymacji na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumentacja związana z wnioskowaniem o wydanie legitymacji przechowywana jest przez 10 lat, a dostęp do niej mogą posiadać inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w celu wydruku legitymacji.

c. Wydawanie kart parkingowych Dane wnioskodawców przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania karty parkingowej na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dokumentacja związana z wnioskowaniem o wydanie karty przechowywana jest przez 5 lat, a dostęp do niej mogą posiadać inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

d. Wypełnianie obowiązków PZON jako pracodawcy oraz rekrutacja pracowników Dane pracowników przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa Kodeks Pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem (w zależności od daty zatrudnienia wynosi on 10 lub 50 lat). Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa w szczególności ZUS, NFZ, Państwowej Inspekcji Pracy, komornikom sądowym, partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku. Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

e. Współpraca z kontrahentami Dane osób, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów przetwarzamy przez okres trwania współpracy, potem przez okres przewidziany w przepisach podatkowych oraz ewentualnie przez okres do wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy. Dane mogą zostać przekazane podmiotom które świadczą wsparcie organizacyjne, prawne lub techniczne.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

4. Sposób realizacji praw

W celu realizacji jednego z powyższych praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę mailową IOD. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku. Informujemy, że wnioski są realizowane bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za udzielenie informacji, zgodnie z art. 12 i 15 ust. 3 RODO. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani. Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
W celu cofnięcia zgody prosimy o wysłanie stosownej informacji na adres Administratora lub skrzynkę mailową IOD.

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PZON Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.