RODO

2021-11-07

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Aneta Koniarczyk

Klauzula informacyjna dla klientów Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach z siedzibą przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, reprezentowany przez Przewodniczącego.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@pzon-tychy.pl lub listowanie na adres Administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO odpowiednio w celach: wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, wydania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  • na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wydania karty parkingowej.
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Dane zgromadzone w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności będą udostępniane Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W celu wydruku legitymacji dane będą przekazywane Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Archiwalną opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 200 r. poz. 164) – przez czas 50 lat dla procesu wydania orzeczenia, 10 lat dla procesu wydania legitymacji oraz 5 lat dla procesu wydania karty parkingowej.
  3. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  4. Osobie, której dane dotyczy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  5. Administrator nie przetwarza danych osobowych klientów PZON Tychy w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w określonym przez przepisy prawa celu i zakresie jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz karty parkingowej.