Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

2021-11-07

formularze do wydruku i wypełnienia odręcznego

*Druk wypełniają jedynie osoby posiadające orzeczenia ZUS lub KIZ (tryb szczególny)

formularze do wypełnienia z pomocą komputera i wydruku

 

PODSTAWA PRAWNA

* art. 3 ust 1, art. 4, art. 6, art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 573),
* § 2 pkt 3, § 3 ust. 3, § 5, § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 857).

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • kserokopie orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy (oryginał do wglądu),
  • poświadczone kserokopie dokumentacji medycznej (lub kopie wraz z oryginałami do wglądu),
  • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień,
  • w dniu stawienia się na obowiązkowym badaniu przez lekarza – członka Zespołu Orzekającego, dokument poświadczający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

TERMIN

W przypadku kompletnego wniosku, nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych(np. koniecznośc uzupełnienia braków formalnych lub uzupełnienia dokumentacji medycznej, przeprowadzenie konsultacji, zorganizowanie komisji domowej) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobie zainteresowanej wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia. O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić zostaje powiadomiona na piśmie listem zwykłym, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia. Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia jest obowiązkowy w siedzibie Zespołu. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza decyzję składu orzekającego na piśmie osobie zainteresowanej. Osoba zainteresowana może odebrać decyzję osobiście lub otrzymać ją korespondencyjnie – listem za potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

UWAGI!

Dotyczy osób, które posiadają orzeczenia innych organów orzeczniczych, w których nie określono przyczyn niepełnosprawności lub wskazań, o których mowa w art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wniosek oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta.

OPŁATY

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej