Odwołanie

2021-11-07

Jeśli osoba niepełnosprawna nie zgadza się z treścią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Tychach. Można to zrobić osobiście (bądź przez inną osobę) lub nadać na poczcie na adres Zespołu tj. 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59.

Termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Terminu odwołania należy bezwzględnie pilnować. Jeśli termin minął, można go przywrócić jedynie w szczególnych przypadkach zaistniałych bez winy składającego odwołanie, to zaś należy uprawdopodobnić. W ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny, która uniemożliwiła wniesienie odwołania, należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu. Jednocześnie należy złożyć odwołanie (nie należy czekać na decyzję urzędu o przywróceniu lub nieprzywróceniu terminu).

Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnych szczególnych wymogów co do treści i formy odwołania. W treści odwołania należy wskazać z czym i dlaczego odwołujący się nie zgadza – sprecyzować, które punkty orzeczenia nie spełniają naszych oczekiwań. Odwołanie należy własnoręcznie podpisać.

Po złożeniu odwołania ten sam skład orzekający, który wydał zaskarżoną decyzję, ma 7 dni na weryfikację wydanego orzeczenia. Jeśli zgodzi się w całości z argumentacją składającego odwołanie, może uchylić zaskarżone orzeczenie i wydać nowe (na otrzymanie takiego orzeczenia czeka się kolejnych 14 dni). Jeśli skład orzekający podtrzymuje wydane wcześniej orzeczenie, odwołanie wraz z aktami sprawy (w tym całością złożonej dokumentacji medycznej) przesyła się do Zespołu Wojewódzkiego w Katowicach, który przeprowadza własne postępowanie orzecznicze kończąc je wydaniem swojego orzeczenia. Jeżeli nie zgodzimy się z decyzją Zespołu wojewódzkiego, kolejne odwołanie składamy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego się, za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego, który wydał niesatysfakcjonujące nas orzeczenie, w terminie 30 dni od dnia odbioru orzeczenia Zespołu Wojewódzkiego.

Należy pamiętać, że w czasie trwania postępowania odwoławczego, to jest od dnia złożenia odwołania do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego takie postępowanie, nie jest możliwe uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej czy też karty parkingowej.

PRZYKŁADOWY WZÓR ODWOŁANIA OD ORZECZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI