Działalność

2021-11-07

Realizacja celów.

Podstawowym celem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach jest działalność orzecznicza czyli wydawanie zainteresowanym orzeczeń o niepełnosprawności  oraz o stopniu niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) bądź o wskazanich do ulg i uprawnień dla osób powyżej 16 roku życia, a także wydawanie legitymacji posiadaczom ww. orzeczeń. W ten sposób Zespół realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 573) oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Od 1 lipca 2014 r. Przewodniczący Zespołu wydaje także karty parkingowe.

Orzeczenia wydawane są dla celów pozarentowych takich jak:

 • odpowiednie zatrudnienie,
 • pomoc społeczna,
 • świadczenia rodzinne,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna,
 • korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (ulgi komunikacyjne, zwolnienia z abonamentów, zwolnienia podatkowe).

Zakres działania.

Zakres działania opisany jest w statucie Zespołu.

Do podstawowych zadań Zespołu należy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach ww. oraz zebranie materiału dowodowego dotyczącego naruszenia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codziennym i pełnienia ról społecznych przez osobę wnioskującą,
 • kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka,
 • ocena stopnia naruszenia sprawności organizmu i jej konsekwencje dla samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp. w oparciu o ustalone w przepisach prawa kryteria,
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, o niepełnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • wystawianie legitymacji dla posiadaczy orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności,
 • wydawanie kart parkingowych,
 • rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji,
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze działalnością Zespołu,
 • udzielanie informacji dotyczących: z podstawowych zadań Zespołu i przysługujących niepełnosprawnym ulg i uprawnień.

Obszar działalności.

Swoją właściwością Zespół obejmuje mieszkańców Miasta Tychy oraz mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (miast: Bieruń, Lędziny, Imielin, gmin: Chełm Śląski i Bojszowy) za zgodą Wojewody Śląskiego na podstawie stosownego porozumienia pomiędzy miastem Tychy a powiatem Bieruńsko-Lędzińskim.