Dla niesłyszących

2021-11-18

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach informuje, że osoby uprawnione, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą przy załatwianiu spraw w Zespole korzystać z następujących środków wspierających komunikowanie się:

  1. poczty elektronicznej: bok@pzon-tychy.pl
  2. wiadomości sms przesyłanych na numer: 885-553-285

Ponadto Zespół informuje, że zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Świadczenie to jest bezpłatne.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia przyjmujemy z uwzględnieniem ww. środków wspierających komunikowanie się. W zgłoszeniu należy wybrać metodę komunikowania się:

  • PJM – polski język migowy,
  • SJM- system językowo-migowy,
  • SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych, w którym sposób komunikatu dostosowany jest do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.