Deklaracja dostępności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pzon-tychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • Brak możliwości zatrzymania treści automatycznie przewijanych;
 • Nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast;
 • Brak autouzupełniania w wyszukiwarce;
 • Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • Nie wszystkie elementy są widoczne w trybach wysokiego kontrastu, negatywu oraz z jasnym tłem;
 • Nie wszystkie elementy są dostępne z poziomu klawiatury;
 • Nawigacja za pomocą klawiatury jest niespójna;
 • Występuje niepoprawna hierarchia w strukturze kodu HTML;
 • Na stronie występują błędy w kodzie HTML;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner WAVE oraz AChecker.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Bubak, adres poczty elektronicznej bok@pzon-tychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu: 32 438 20 50.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Budowlnych 59, 43-100 Tychy

Budynek, w którym znajduje się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, ma trzypiętrową kondygnację i jest podzielony na segmenty A i B. Zespół znajduje się na I piętrze (III półpiętrze – zgodnie z numeracją w windzie) w segmencie B. Do budynku prowadzą:

 • główne wejście od ulicy Budowlanych (do wejścia prowadzą schody, a drzwi do budynku są przesuwne),
 • wejście od ulicy Kochanowskiego – z boku budynku (do wejścia prowadzi niski stopień),
 • wejście dla osób niepełnosprawnych – z drugiej strony budynku, można do niego dotrzeć zarówno od ulicy Budowlanych (po obejściu całego budynku), jak i od ulicy Kochanowskiego (od strony parkingu, obok Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy).

W pobliżu wejść znajdują się tabliczki kierujące do wejścia dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia do budynku prowadzą do holu na parterze, gdzie znajduję się portiernia oraz tablice informacyjne z wykazem wszystkich instytucji i firm znajdujących się w budynku. Naprzeciwko portierni dostępna jest winda umożliwiająca osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się po poszczególnych piętrach budynku i dotarcie do odpowiednich instytucji. Wewnątrz budynku urzędu zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. Przed oraz za budynkiem wyznaczono po dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dla posiadaczy kart parkingowych postój jest bezpłatny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W przypadku konieczności skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, osoba uprawniona – osoba niepełnosprawna – jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z takiej usługi ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa dla osoby uprawnionej jest bezpłatna.