Karty parkingowe osób fizycznych – podstawowe informacje

2021-11-27

Wskazanie w punkcie 9 orzeczenia (wydanego po 01.07.2014 r. z wyjątkami –szczegóły w PZON), o treści: „spełnia”, uprawnia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie karty parkingowej.

Kartę wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydawana jest wyłącznie na czas określony (na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż na okres 5 lat).

Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę.

Wzór karty parkingowej

Awers
Wzór karty parkingowej awers
Rewers
Wzór karty parkingowej rewers

Karta parkingowa uprawnia posiadacza karty, a także kierowcę przewożącego posiadacza karty, do zatrzymania się w miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych oraz do niestosowania wymienionych niżej znaków (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności):

Wyciąg z przepisów orzeczniczych:

Przy ocenie spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, bierze się pod uwagę, czy niepełnosprawność powoduje znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone przez skład orzekający i wpisane w orzeczenie jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenia narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

UWAGA: karty parkingowe wydane przed 01.07.2014 r. są już nieważne – obowiązuje nowy wzór karty (jak wyżej).