Zaliczenie dzieci do osób niepełnosprawnych

2021-11-27

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność organizmu o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu , powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Kryteria zaliczenia do osób niepełnosprawnych:

  1. Niezdolność do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, takich jak:
    samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem, powodująca konieczność zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób przewyższający zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku
  2. Znaczne zaburzenie funkcjonowania organizmu – wymagające
    systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu
    i poza domem.