Umiarkowany stopień niepełnosprawności

2021-11-27

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą być zaliczone następujące grupy osób:

  1. niezdolne do pracy,
  2. zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej,
  3. wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia
    ról społecznych.

Nie ma wymogu by ww. przesłanki były spełniane łącznie.

Niezdolność do pracy – całkowita niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umysłowego naruszenia sprawności organizmu.

Czasowa pomoc w pełnieniu ról społecznych – konieczność udzielenia pomocy w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych, w okresach wynikających ze stanu zdrowia.

Częściowa pomoc – wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowawyżej