Lista schorzeń

2021-12-01

Wyciąg z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

§ 32.

1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

 1. upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
 2. choroby psychiczne, w tym:
  a) zaburzenia psychotyczne,
  b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
  c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
  d) zespoły otępienne;
 3. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
  a) trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
  b) częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
  c) zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu – wyższych ośrodków mowy,
  d) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
 4. choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po  yrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
 5. upośledzenia narządu ruchu, w tym:
  a) wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
  b) układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
  c) zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
  d) choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
  e) choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
  f) nowotwory narządu ruchu,
  g) zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
 6. epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
 7. choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
  a) przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
  b) nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
  c) wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
  d) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
  e) miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine’a,
  f) niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
 8. choroby układu pokarmowego, w tym:
  a) choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
  b) stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
  c) przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
  d) przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
  e) przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
  f) nowotwory układu pokarmowego;
 9. choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
  a) zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
  b) choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
  c) wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
  d) nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
 10. choroby neurologiczne, w tym:
  a) naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
  b) guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
  c) pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
  d) choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
  e) choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
  f) choroby rdzenia kręgowego,
  g) uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;
 11. inne, w tym:
  a) choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
  b) choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
  c) przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
  d) choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
  e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.
 12. całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.

2. Symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ust.2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja;
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – choroby neurologiczne;
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

3. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

4. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie
więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie
funkcji organizmu

Wyciąg
z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

§ 32.

1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

 1. upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
 2. choroby psychiczne, w tym:
  a) zaburzenia psychotyczne,
  b) zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
  c) utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
  d) zespoły otępienne;
 3. zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:
  a) trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
  b) częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
  c) zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu – wyższych ośrodków mowy,
  d) głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;
 4. choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po  yrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;
 5. upośledzenia narządu ruchu, w tym:
  a) wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
  b) układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
  c) zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
  d) choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
  e) choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
  f) nowotwory narządu ruchu,
  g) zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;
 6. epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;
 7. choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:
  a) przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
  b) nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
  c) wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
  d) nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
  e) miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine’a,
  f) niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;
 8. choroby układu pokarmowego, w tym:
  a) choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
  b) stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
  c) przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
  d) przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
  e) przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
  f) nowotwory układu pokarmowego;
 9. choroby układu moczowo-płciowego, w tym:
  a) zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
  b) choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
  c) wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
  d) nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;
 10. choroby neurologiczne, w tym:
  a) naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
  b) guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
  c) pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
  d) choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
  e) choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
  f) choroby rdzenia kręgowego,
  g) uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;
 11. inne, w tym:
  a) choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
  b) choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
  c) przewlekłe wielonarządowe choroby odzwierzęce w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
  d) choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
  e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.
 12. całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.

2. Symbol przyczyny niepełnosprawności, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 8, ust.2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe;
 • 02-P – choroby psychiczne;
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;
 • 04-O – choroby narządu wzroku;
 • 05-R – upośledzenie narządu ruchu;
 • 06-E – epilepsja;
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;
 • 08-T – choroby układu pokarmowego;
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;
 • 10-N – choroby neurologiczne;
 • 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

3. Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

4. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, nie
więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie
funkcji organizmu