Wydłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych SARS-CoV-2

2021-11-07 | Koronawirus

UWAGA WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych informujemy, iż orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia).

Także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Patrz poniżej brzmienie artykułu

  1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

KOMISJE ORZEKAJĄCE

W czasie epidemii i w okresie do upływu 90 dni od dnia ogłoszenia końca stanu epidemii orzeczenia mogą być wydawane zaocznie (na podstawie złożonej dokumentacji – bez udziału osoby orzekanej) jeśli lekarz orzecznik – przewodniczący składu orzekającego, uzna że dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie. Wydane decyzje będą wysyłane za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia. Wnioski o wydanie orzeczenia można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, do urny lub przesyłać poprzez pocztę lub firmy kurierskie. Wraz z wnioskiem (wpisz w nim nr telefonu lub adres e-mail) oraz ważnym zaświadczeniem lekarskim należy wysłać kserokopię uwierzytelnionych dokumentów medycznych potwierdzających stan zdrowia bądź kopie takiej dokumentacji ale wraz z oryginałami (oryginały zostaną Państwu zwrócone najpóźniej z orzeczeniem). Złożony wniosek przejdzie wstępną weryfikację pod względem formalnym, a następnie jeśli lekarz uzna, że dokumentacja medyczna jest wystarczająca to taki komplet dokumentów będzie kierowany na komisję orzekającą.

Postawa prawna: art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 534).