1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może być złożony z wyłączeniem jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego,  do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Obowiązuje w tym czasie nowy wzór wniosku, który znajduje się na stronie w zakładce: Sprawy do załatwienia.