bip logo

Wersja dla niedowidzących:

belkagora

http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/296060slajd1.pnglink
http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/293595slajd2.pnglink
Składanie wniosków Składanie wniosków

belkadol

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) z siedzibą przy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PZON , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZON Tychy za pomocą adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2. PZON przetwarza dane osobowe w następujących procesach:

 

   a. Wydawanie orzeczenia o niepełnosprawności Dane osób wnioskujących o wydanie orzeczenia, a także dane ich ewentualnych przedstawicieli i pełnomocników przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania orzeczenia na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydane orzeczenia przetwarzane są przez 50 lat, pozostała dokumentacja z nimi związana – przez 10 lat. Do danych przetwarzanych w związku z wydawaniem orzeczenia mogą mieć dostęp inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności inne Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

   b. Wydawanie legitymacji Dane wnioskodawców przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania legitymacji na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dokumentacja związana z wnioskowaniem o wydanie legitymacji przechowywana jest przez 10 lat, a dostęp do niej mogą posiadać inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w celu wydruku legitymacji.

 

   c. Wydawanie kart parkingowych Dane wnioskodawców przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku i wydania karty parkingowej na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dokumentacja związana z wnioskowaniem o wydanie karty przechowywana jest przez 5 lat, a dostęp do niej mogą posiadać inne podmioty upoważnione z tytułu przepisów prawa, w szczególności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach administrowania Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

 

   d. Wypełnianie obowiązków PZON jako pracodawcy oraz rekrutacja pracowników Dane pracowników przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. Ustawa Kodeks Pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem (w zależności od daty zatrudnienia wynosi on 10 lub 50 lat). Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa w szczególności ZUS, NFZ, Państwowej Inspekcji Pracy, komornikom sądowym, partnerom handlowym, kontrahentom i klientom – wyłącznie w zakresie danych służbowych niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska. Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku. Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.

 

   e. Współpraca z kontrahentami Dane osób, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów przetwarzamy przez okres trwania współpracy, potem przez okres przewidziany w przepisach podatkowych oraz ewentualnie przez okres do wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy. Dane mogą zostać przekazane podmiotom które świadczą wsparcie organizacyjne, prawne lub techniczne.

 

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 

   a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

   b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

   c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

       - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

       - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

       - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

       - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

       - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 

   d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

       - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

       - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

       - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

       - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 

   e. prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

       - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

       - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 

   f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

       - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

       - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

4. Sposób realizacji praw

 

W celu realizacji jednego z powyższych praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę mailową IOD. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku. Informujemy, że wnioski są realizowane bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za udzielenie informacji, zgodnie z art. 12 i 15 ust. 3 RODO. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie bezzwłocznie poinformowani. Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji co do możliwości przeniesienia.

 

5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

W celu cofnięcia zgody prosimy o wysłanie stosownej informacji na adres Administratora lub skrzynkę mailową IOD.

 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PZON Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Zmiany - karty parkingowe

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart...

Magdalena Rogalska 30 Cze 2021

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz niedodpłatnej mediacji.

Magdalena Rogalska 24 Sie 2020

Miganie ułatwia poznanie

Od września 2020 roku startuje projekt "Miganie ułatwia poznanie". Realizowany jest w formie warsztatów nauki podstaw języka migowego przez Fundację "Kopalnia Kreatywności". Szczegóły na plakacie informacyjnym.

Magdalena Rogalska 24 Sie 2020

ŚDS Mozaika

Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomcy Mozaika. Szczegóły tutaj.

Magdalena Rogalska 04 Cze 2020

Newsletter

Newsletter dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

Magdalena Rogalska 14 Maj 2020

Przedłużenie ważności orzeczeń

UWAGA WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ   W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...

Magdalena Rogalska 02 Kwi 2020

Powrót do zdrowia-powrót do pracy

 POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia...

Magdalena Rogalska 09 Sie 2019

Projekty unijne dla niepełnosprawnych

Polecamy następujące projekty unijne:   Pogranicze bez barier Projekty MOPS współfinansowane przez UE

Magdalena Rogalska 05 Mar 2019

Wigilia

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach  w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) - Wigilia  Punkt Obsługi Klienta będzie nieczynny.

Magdalena Rogalska 17 Lis 2015

Ważne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Posiedzenia w epidemii

WAŻNE! Informacja w sprawie obsługi Klienta w trakcie epidemii - szczegóły  Od 8 kwietnia wznowione zostały posiedzenia składów orzekających. Z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 13 Lip 2021

Read more

Terminy odwołań - epidemia

UWAGA W związku z wejściem w życie przepisu art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 13 Lip 2021

Read more

Wydłużenie ważności orzeczeń SARS-CoV-2

UWAGA WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 13 Lip 2021

Read more

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym st…

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.   Ze strony NFZ: "Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 06 Lip 2018

Read more

Dowody w sprawie

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 24 Maj 2013

Read more

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 30 Cze 2012

Read more

Składanie wniosków

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30...

Administrator - Mateja Mirosław - avatar Administrator - Mateja Mirosław 22 Kwi 2012

Read more

GODZINY PRACY
PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 14.00

czwartek
od 8.00 do 17.00

piątek
od 8.00 do 13.00
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59
tel./fax: 032 438 20 50
bok@pzon-tychy.pl

 

 logo nieslyszacy

REDAKCJA STRONY