bip logo

Wersja dla niedowidzących:

belkagora

http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/296060slajd1.pnglink
http://pzon-tychy.pl/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/293595slajd2.pnglink
Składanie wniosków Składanie wniosków

belkadol

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności   w Tychach

     Tychy, ul. Budowlanych 59

………………………………….

       (pieczątka   zespołu orzekającego)

 

 

 data posiedzenia r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSO.8421.XXXX.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORZECZENIE  O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

Na podstawie art. 6b ust. 1 w zw. z art. 3 ust 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 i art. 6b ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu xx.xx.xxxx r. wniosku z dnia xx.xx.xxxx r. Pana/Pani

 

Imię i nazwisko Imię  i Nazwisko

Data i miejsce urodzenia dd.mm.rrrr r., Miasto

Numer PESEL XXXXXXXXXXX

Rodzaj i numer dokumentu tożsamości dowód   osobisty XXX 000000

Adres zamieszkania 00-000   Miasto, ul. Ulica nr

 

 

 

 

 

 

 

postanawia

 

 

 

I.  ZALICZYĆ DO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – ZNACZNEGO / UMIARKOWANEGO / LEKKIEGO

II. Symbol przyczyny niepełnosprawności - symbol

III. Orzeczenie wydaje się do – na okres   do dd.mm.rrrr. r.

IV. Niepełnosprawność istnieje od – dd.mm.rrrr r.

V. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od - dd.mm.rrrr r.

 

 

 

 

 

WSKAZANIA DOTYCZĄCE

1) odpowiedniego   zatrudnienia – niezdolna/y do pracy

                                                                            / warunki chronione

                                                                                                   / stanowisko przystosowane

                                                                                                                      / otwarty rynek pracy

2) szkolenia, w tym specjalistycznego - wymaga/ nie wymaga / nie dotyczy

3) zatrudnienia   w zakładzie aktywności zawodowej - wymaga/ nie wymaga / nie dotyczy

4) uczestnictwa   w terapii zajęciowej - wymaga/ nie wymaga / nie dotyczy

5) konieczności   zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce   techniczne, ułatwiające                   funkcjonowanie danej osoby - wymaga/ nie wymaga

6) korzystania z   systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych  świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje  pozarządowe oraz inne placówki - wymaga/ nie wymaga

7) konieczności   stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie   ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - wymaga/ nie wymaga / nie dotyczy

8) konieczności   stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,   rehabilitacji i edukacji -                           nie   dotyczy

9) spełniania przez   osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20  czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) – spełnia/ nie spełnia / nie dotyczy

10) prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – wymaga/ nie wymaga

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

Treść uzasadnienia; treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia, treść uzasadnienia.

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

 

 

1.Od niniejszego orzeczenia   przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Województwie Śląskim w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za  pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej olświadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwołania, orzeczenie staje się ostateczne i prawomocne.

3. Czynność urzędowa nie podlega   opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16  listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Składu Orzekającego

podpis

...............................................

pieczątka i podpis

przewodniczącego   składu orzekającego

 podpisy członków składu orzekającego

 

CZŁONEK

Składu Orzekającego

podpis

...............................

 

 

1. ……………………………................

 

2. .………………………………...........

 

3. ……………………………...............

 

 


 

 

 

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Szpital Domowy

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu zaprasza do wzięcia udziału w nowym projekcie "Szpital Domowy". Szczegóły tutaj.

Magdalena Rogalska 02 Wrz 2019

Powrót do zdrowia-powrót do pracy

 POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia...

Magdalena Rogalska 09 Sie 2019

Projekty unijne dla niepełnosprawnych

Polecamy następujące projekty unijne:   Pogranicze bez barier Projekty MOPS współfinansowane przez UE Nie=pełnosprawni na rynku pracy Projekt LOK - Kierunek praca - kompleksowy porogram aktywizacji NEET dla osób do 29 r. ż.

Magdalena Rogalska 05 Mar 2019

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym st…

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności - dodatkowe pieniądze na leczenie i łatwiejszy dostęp do świadczeń.   Ze strony NFZ: "Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy...

Magdalena Rogalska 06 Lip 2018

Aktywny samorząd

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w programie "Aktywny samorząd". Szczegóły uczestnictwa w programie - warunki i terminy składania wniosków znajdują się tutaj

Magdalena Rogalska 20 Sie 2013

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji

Wielozadaniowy Ośrodek Integracji zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców miasta Tychy i ich rodziny a także osoby znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej.   Punkt bezpłatnego poradnictwa (pracownika socjalnego i prawnika) znajduje się przy ul. Barona...

Magdalena Rogalska 02 Kwi 2013

Ważne

  • 1
  • 2
  • 3

Dowody w sprawie

Wszystkie osoby składające wnioski o wydanie orzeczeń, uprzejmie prosimy o przynoszenie ze sobą oryginałów dokumentacji medycznej, którą wraz z wnioskiem będą składać do akt sprawy. Po stwierdzeniu zgodności z oryginałem,...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 24 Maj 2013

Read more

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego JEST WAŻNE PRZEZ 30 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! (Wniosek wraz z posiadaną dokumentacją medyczną należy złożyć w tym czasie w siedzibie Zespołu do Spraw Orzekania...

Magdalena Rogalska - avatar Magdalena Rogalska 30 Cze 2012

Read more

Składanie wniosków

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30...

Administrator - Mateja Mirosław - avatar Administrator - Mateja Mirosław 22 Kwi 2012

Read more

GODZINY PRACY
PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA

od poniedziałku do środy

od 8.00 do 14.00

czwartek
od 8.00 do 17.00

piątek
od 8.00 do 13.00
43-100 Tychy
ul. Budowlanych 59
tel./fax: 032 438 20 50
bok@pzon-tychy.pl

 

 logo nieslyszacy

REDAKCJA STRONY